Thông tin về COVID-19

Có hiệu lực từ ngày 4 tháng 9 năm 2020, Thống Đốc Newsom công bố trang web Kế Hoạch Chi Tiết dành cho Nền Kinh Tế An Toàn Hơn. Vui lòng truy cập trang web để tìm hiểu về tình trạng của các dịch vụ thuộc Hội Đồng Ngành Cắt Tóc và Thẩm Mỹ ở quận của quý vị và liệu quý vị được phép mở cửa hay không. Xin lưu ý rằng các quận có quyền áp đặt hạn chế thêm, do đó hãy kiểm tra thông tin trên trang web của sở y tế địa phương quý vị cũng như để biết về các hạn chế và/hoặc hướng dẫn bổ sung.

Tìm trang web của quận quý vị tại: https://covid19.ca.gov/get-local-information/#County-websites

Hướng Dẫn Doanh Sở

Để biết các hướng dẫn và thông tin về cung cấp dịch vụ (trong nhà và ngoài trời), vui lòng truy cập trang Hướng Dẫn Doanh Sở.

Kiểm Tra

Các địa điểm kiểm tra của chúng tôi ở Fairfield và Glendale mở cửa một nửa công suất. Các ứng viên được xếp lịch trước tiên căn cứ vào những người đã bị hủy buổi kiểm tra, những người nộp hồ sơ đăng ký trước, và sau đó là theo thứ tự nhận hồ sơ đăng ký. Các địa điểm PSI đều mở cửa, và các ứng viên có thể gọi đến PSI để xếp lịch chỉ làm bài kiểm tra viết hoặc lấy giấy phép tương hỗ. Xin lưu ý: nếu quý vị phải thực hiện cả hai phần của bài kiểm tra, quý vị phải chờ đến khi quý vị được Hội Đồng xếp lịch. Để gọi cho PSI về bài kiểm tra viết, vui lòng gọi đến số (877) 392-6422. Để gọi cho PSI về việc lấy giấy phép tương hỗ, vui lòng gọi đến số (800) 733-9267.

Trường Học

Hội Đồng hoan nghênh việc Thống Đốc và CDPH đã xây dựng các hướng dẫn này để cho các Cơ Sở Giáo Dục Đại Học được mở cửa an toàn. Hội Đồng hy vọng bằng cách tuân thủ những hướng dẫn này, trường học sẽ có thể mang lại một môi trường an toàn cho các học viên, nhà giáo dục và khách hàng và vẫn giúp làm phẳng đường cong COVID-19. Để xem trường của quý vị có được phép mở cửa trở lại vào thời điểm này hay không, vui lòng liên hệ với Quận nơi trường của quý vị đặt trụ sở để được hướng dẫn.

Thông Tin Bổ Sung

 

COVID-19 Updates