UPDATED BOARD EXAMINATIONS
The Board will be implementing the updated versions of the NIC examinations on July 1, 2021. 

To prepare for the exam updates, please visit our website at Information Regarding the Written and Practical Examinations - California Board of Barbering and Cosmetology where you can find the Candidate Information Bulletin for each license type. The Webcasts dated November 20, 2020 for Cosmetology, Electrology, Esthetics and Nail Technician, and the January 8, 2021 for Barbering also contain information about the new exams. 

 

위원회시험업데이트
이사회는 2021년 7월 1일에 업데이트된 버전의 NIC 시험을 시행할 예정입니다. 

시험 관련 업데이트 사항에 대비하기 위해, 캘리포니아 이미용 위원회 - 이론 및 실기 시험 관련 정보 웹사이트를 방문하여 각 면허 유형에 대한 응시자 정보 게시판을 확인하시기 바랍니다. 2020년 11월 20일 자 미용업, 전기분해 시술, 에스테틱, 네일 미용사를 위한 웹캐스트와 2021년 1월 8일 이용업을 위한 웹캐스트에도 새로운 시험에 관한 정보가 포함되어 있습니다.

 

EXÁMENES DE LA JUNTA ACTUALIZADOS
La Junta aplicará las versiones actualizadas de los exámenes del Consejo Nacional Interestatal (NIC, por sus siglas en inglés) el 1 de julio de 2021.

Para prepararse para las actualizaciones de los exámenes, visite la sección Información sobre los exámenes escritos y prácticos - Junta de Peluquería y Cosmetología de California de nuestro sitio web donde podrá encontrar el Boletín de información para candidatos para cada tipo de licencia. Las transmisiones por la Web del 20 de noviembre de 2020 para Cosmetología, Electrología, Estética y Auxiliar de uñas, y del 8 de enero de 2021 para Peluquería también contienen información sobre los nuevos exámenes.

 

CẬP NHẬT VỀ KÌ THI HỘI ĐỒNG
Hội đồng sẽ triển khai các phiên bản cập nhật của các kì thi NIC vào ngày 1 tháng 7 năm 2021.

Để chuẩn bị cho các cập nhật về kì thi, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại Thông tin liên quan đến kì thi viết và thực hành – Hội đồng Làm tóc và Thẩm mỹ California, nơi bạn có thể tìm thấy Bản tin Thông tin Ứng viên cho mỗi loại giấy phép. Các buổi truyền hình trực tiếp trên mạng ngày 20 tháng 11 năm 2020 về Mỹ dung học, Điện học, Thẩm mỹ học và Kỹ thuật viên làm móng, và ngày 8 tháng 1 năm 2021 về Làm tóc cũng chứa thông tin về các kì thi mới.